Inklusion

Inklusionstilbud - individuelt tilrettelagt

Vi modtager elever, som har brug for et inklusionstilbud, hvor behovet for støtte ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering i klassen. Formålet med inklusionstilbuddet er, at elever med særlige behov kan få mere udbytte af den øvrige undervisning og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab.

Vi ønsker samtidig at give eleverne en oplevelse af livsduelighed. Derfor bestræber vi os på, at eleverne oplever sig som en naturlig del af både undervisning og efterskolelivet på skolen.

Vi laver en skriftlig plan for den enkelte elev, som indeholder en plan for inklusion af den pågældende elev. Her beskrives elevens behov, og hvilke særlige tiltag inklusionstilbuddet vil komme til at indeholde i forhold til pågældende elev.

For at sikre sammenhæng i undervisningen bedes elever som ønsker inklusionstilbud, medbringe en udtalelse fra deres nuværende skole. Udtalelsen skal evt. beskrive den hjælp, eleven kan profitere af og give en vurdering af elevens faglige standpunkt. Denne udtalelse medbringes på “Nye elevers aften” eller sendes til Skrødstrup Efterskole efter aftale.

Faglig støtte

Den faglige støtte består fx i:

·       Ekstra faglig støtte til de emner, der arbejdes med i de forskellige fagtimer. Hjælpen er primært rettet mod fagene dansk, engelsk og matematik.

·       Den faglige hjælp tager udgangspunkt i de emner og det niveau, der undervises i på klassen. Herefter modificeres det faglige stof, så det tilpasses den enkelte elevs niveau.

·       Den faglige hjælp skal ses som en ekstra håndsrækning til de lektier, der er givet i timerne og til påbegyndelse af skriftlige opgaver og fremlæggelser på klassen.

·       Den faglige støtte inddrager i relevant omfang digitale værktøjer.

Den faglige støtte organiseres som hovedregel via følgende tiltag:

·       Lektiehjælp

·       Individuel undervisning og 2 lærerordning

·       Ressourcehold

For at eleverne er i stand til at få maksimalt udbytte af undervisningen, er det vigtigt, at de er i trivsel. Det er vigtigt, at de har en positiv selvværdsfølelse og en realistisk selvopfattelse. Det er ligeledes vigtigt, at de bliver i besiddelse af sociale færdigheder, hvor de lærer at forstå og være en del af den sociale interaktion, så der skabes gode relationer til de øvrige elever.

Skolen tilbyder støtte til planlægning og strukturering af hverdagens mange forskellige opgaver:

·       Gennemgang af ugens skema og evt. afvigelser fra den normale dagsrytme.

·       Strukturering af lektier

·       Samtaler når der er ting i efterskolelivet, der fylder meget.

Elever på inklusionstilbud kan ikke forvente at deltage i tyskundervisningen, da evt. støttetimer ofte lægges hvor de andre i klassen har tysk

Elever med særlige behov

Skrødstrup Efterskole modtager og har gode erfaringer med elever, der har generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, hvor der er et behov for 9 eller flere støttetimer om ugen. (§ 25 stk. 2). Kontakt kontoret for nærmere oplysninger.