Inklusion

Inklusionstilbud - individuelt tilrettelagt

Vi modtager elever, som har brug for et inklusionstilbud, hvor behovet for støtte ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering i klassen. Formålet med inklusionstilbuddet er, at elever med særlige behov kan få mere udbytte af den øvrige undervisning og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab.

Vi ønsker samtidig at give eleverne en oplevelse af livsduelighed. Derfor bestræber vi os på, at eleverne oplever sig selv som en naturlig del af både undervisning og livet på efterskolen.

Vi laver en skriftlig plan for den enkelte elev, som indeholder en plan for inklusion. Her beskrives elevens behov, og hvilke særlige tiltag inklusionstilbuddet vil komme til at indeholde i forhold til den pågældende elev.

For at sikre sammenhæng i undervisningen bedes elever som ønsker inklusionstilbud, medbringe en udtalelse fra deres nuværende skole. Udtalelsen skal evt. beskrive den hjælp, eleven kan profitere af og give en vurdering af elevens faglige standpunkt. Denne udtalelse medbringes på “Nye elevers aften” eller sendes til Skrødstrup Efterskole efter aftale.

Faglig støtte

Den faglige støtte kan fx bestå i:

 • Ekstra faglig støtte til de emner, der arbejdes med i de forskellige fagtimer. Hjælpen er primært rettet mod fagene dansk, engelsk og matematik.
 • Den faglige hjælp tager udgangspunkt i de emner og det niveau, der undervises i på holdet. Herefter modificeres det faglige stof, så det tilpasses den enkelte elevs niveau.
 • Den faglige hjælp skal ses som en ekstra håndsrækning til de afleveringer, der er givet i timerne og til påbegyndelse af skriftlige opgaver og fremlæggelser på holdet.
 • Koncentrationshjælpemidler i undervisningssituationer

Den faglige støtte organiseres som hovedregel via følgende tiltag:

 • Niveaudelt undervisning i de enkelte fag
 • 2 lærere i klassen i hovedfagene
 • Ressourcehold – støtte i mindre grupper med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder
 • Individuel undervisning
 • Studiehjælp

Elever på inklusionstilbud kan ikke forvente at deltage i tyskundervisningen, da evt. støttetimer ofte lægges hvor de andre i klassen har tysk.

Mentorordning

For at eleverne er i stand til at få maksimalt udbytte af undervisningen, er det vigtigt, at de trives. Det er vigtigt, at de har en positiv selvværdsfølelse og en realistisk selvopfattelse. Det er ligeledes vigtigt, at de bliver i besiddelse af sociale færdigheder, hvor de lærer at forstå og være en del af den sociale interaktion, så der skabes gode relationer til de øvrige elever.

Skolen tilbyder støtte til planlægning og strukturering af hverdagens mange forskellige opgaver. Dette kan eksempelvis ske ved:

 • Hjælp til struktur og overblik i fagene
 • Individuel coaching med fokus på faglig udbytte
 • Gennemgang af ugens skema og evt. afvigelser fra den normale dagsrytme.
 • Støtte og opmuntring til at indgå i sociale sammenhænge
 • Samtaler når der er ting i efterskolelivet, der fylder meget.
 • Støtten kan i nogle tilfælde have form af en gåtur eller en relationsopbyggende aktivitet.
Elever med særlige behov

Skrødstrup Efterskole modtager og har gode erfaringer med elever, der har generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, hvor der er et behov for specialpædagogisk bistand i 9 eller flere timer om ugen. Kontakt kontoret for nærmere oplysninger.